رتبه لازم برای قبولی رشته زیست شناسی و رتبه آخرین نفرات قبولی کنکور 96

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره تحصیلی در مورد رتبه لازم برای قبولی رشته زیست شناسی و رتبه آخرین نفرات قبولی کنکور 96
از طریق تلفن ثابت تماس حاصل نمایید.

نام دانشگاه : دانشگاه تهران
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 2031
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 4524
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 4037

 

نام دانشگاه : دانشگاه فردوسی – مشهد علوم جانوری–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 5
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 5818
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز هشترود عمومی–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 2726

 

نام دانشگاه : دانشگاه تهران علوم جانوری
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 3779
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 7629
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 9053

 

نام دانشگاه : دانشگاه الزهرا(س) – تهران
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 4407
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 7825
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 9079

 

نام دانشگاه : دانشگاه کاشان
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 7038
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 9678
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 9407

 

نام دانشگاه : دانشگاه شاهد – تهران
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 7226
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 9678
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه فردوسی – مشهد علوم گیاهی–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 5
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 5997
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه شهید بهشتی – تهران علوم گیاهی
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 8089
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 21391
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه تهران علوم گیاهی
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 7071
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 14657
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه شهید بهشتی – تهران علوم جانوری
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 4318
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 11785
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 12518

 

نام دانشگاه : دانشگاه اصفهان علوم گیاهی
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 11595
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 16724
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه شهید چمران اهواز
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 9792
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 15145
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 20729

 

نام دانشگاه : دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل
ظرفیت رشته : 35
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 11438
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 20819
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 22194

 

نام دانشگاه : دانشگاه اصفهان علوم جانوری
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 8117
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 18166
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 18085

 

نام دانشگاه : دانشگاه تبریز علوم جانوری–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 16
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 13978
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل کرج) علوم جانوری–
ظرفیت رشته : 35
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 8824
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 16366
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 17580

 

نام دانشگاه : دانشگاه تبریز علوم جانوری
ظرفیت رشته : 24
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 11937
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 31547
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 17696

 

نام دانشگاه : دانشگاه شیراز عمومی
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 11135
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 20557
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه شهید بهشتی – تهران زیست دریا
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 8475
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 15380
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه قم علوم جانوری
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 13618
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 36843
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 25664

 

نام دانشگاه : دانشگاه کاشان شبانه
ظرفیت رشته : 5
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه شهرکرد علوم جانوری
ظرفیت رشته : 24
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 14692
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه فردوسی – مشهد علوم جانوری
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 7760
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 22274
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 15111

 

نام دانشگاه : دانشگاه الزهرا(س) – تهران علوم گیاهی
ظرفیت رشته : 45
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 11335
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 25590
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 19090

 

نام دانشگاه : دانشگاه گیلان – رشت علوم جانوری
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 25610
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 26196

 

نام دانشگاه : دانشگاه تبریز علوم گیاهی
ظرفیت رشته : 24
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 15225
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 28070

 

نام دانشگاه : دانشگاه شهید چمران اهواز عمومی
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 24496
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 17598

 

نام دانشگاه : دانشگاه ارومیه علوم جانوری
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 42770
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 28011

 

نام دانشگاه : دانشگاه مراغه
ظرفیت رشته : 35
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 15002
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 23883
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 27662

 

نام دانشگاه : دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل عمومی–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 40139
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 31993

 

نام دانشگاه : دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل کرج) علوم گیاهی–
ظرفیت رشته : 35
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 12690
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 23670
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه تبریز عمومی
ظرفیت رشته : 24
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 12286
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 28834
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 20184

 

نام دانشگاه : دانشگاه رازی کرمانشاه علوم جانوری
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 30521
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 22487

 

نام دانشگاه : دانشگاه کردستان – سنندج
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 37551
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 24799

 

نام دانشگاه : دانشگاه مازندران – بابلسر علوم جانوری–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 29557
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه مراغه شبانه
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 18053
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء – بهبهان عمومی–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 40469
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 21253

 

نام دانشگاه : دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل علوم گیاهی
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 43556
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 39463

 

نام دانشگاه : دانشگاه یزد عمومی
ظرفیت رشته : 35
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 26691
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 26674

 

نام دانشگاه : دانشگاه گیلان – رشت علوم گیاهی
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 40998
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 31786

 

نام دانشگاه : دانشگاه فردوسی – مشهد علوم گیاهی
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 12143
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه شهید باهنر – کرمان علوم جانوری–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه مازندران – بابلسر علوم گیاهی–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 44478
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه شهید باهنر – کرمان علوم جانوری
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 30521
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 25405

 

نام دانشگاه : دانشگاه رازی کرمانشاه علوم گیاهی
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 39126
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 28910

 

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء – بهبهان عمومی
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 38065
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه لرستان – خرم آباد علوم جانوری
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 32424
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه زنجان عمومی
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 21327
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 40207
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 24248

 

نام دانشگاه : دانشگاه اراک علوم جانوری
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 17051
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 32086
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 24779

 

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء – بهبهان علوم گیاهی
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 29907

 

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور فارس – مرکز شیراز عمومی
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 21576
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – مرکز مشهد عمومی
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 22202
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار عمومی–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 24
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 24227
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 44705
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – تهران شرق عمومی
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 18911
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه تبریز علوم گیاهی–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 16
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 20191
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه گنبد زیست دریا
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 65847
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه مازندران – بابلسر علوم گیاهی
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 20156
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 41842
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 31025

 

نام دانشگاه : دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء – بهبهان علوم گیاهی–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 46589
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 34266

 

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور کرمانشاه – واحد گیلانغرب عمومی–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 3754

 

نام دانشگاه : دانشگاه مازندران – بابلسر علوم جانوری
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 29606
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 29516

 

نام دانشگاه : دانشگاه بوعلی سینا – همدان علوم گیاهی–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 39829
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 41123

 

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – واحد شهریار عمومی
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 24968
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 50026
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 :

 

نام دانشگاه : دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل عمومی
ظرفیت رشته : 35
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 23095
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 38889
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه فرزانگان سمنان(ویژه خواهران)
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 38065
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 35930

 

نام دانشگاه : دانشگاه گیلان – رشت زیست دریا
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 45915
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 30114

 

نام دانشگاه : دانشگاه تبریز عمومی–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 16
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 14553
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 28094

 

نام دانشگاه : دانشگاه لرستان – خرم آباد علوم گیاهی
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 31635

 

نام دانشگاه : دانشگاه اراک علوم جانوری–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 20933
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 38323
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه دامغان عمومی

ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 45088
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 33715

 

نام دانشگاه : دانشگاه گلستان – گرگان علوم جانوری
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 39205
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 32041

 

نام دانشگاه : دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل علوم جانوری
ظرفیت رشته : 35
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 21519
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 40770
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 38280

 

نام دانشگاه : دانشگاه شهید باهنر – کرمان علوم گیاهی
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 42531
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 28730

 

نام دانشگاه : دانشگاه بوعلی سینا – همدان علوم گیاهی
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 41708
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 29559

 

نام دانشگاه : دانشگاه زابل عمومی–سوابق تحصیلی نوبت دوم
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 54471

 

نام دانشگاه : دانشگاه شهرکرد علوم گیاهی
ظرفیت رشته : 34
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 19628
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز علوم گیاهی
ظرفیت رشته : 45
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 22921
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 44870
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 35241

 

نام دانشگاه : دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار عمومی
ظرفیت رشته : 56
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 20035
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 36088
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 39254

 

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – مرکز مشهد علوم گیاهی–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 33815
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه گنبد علوم جانوری
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 27661
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 54074
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 41179

 

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور قم – مرکز قم (محل تحصیل خواهران «پردیسان» و برادران «ساختمان شماره 2») عمومی–
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 53045
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه اراک علوم گیاهی–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 19723
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 49614
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه بیرجند علوم گیاهی
ظرفیت رشته : 45
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 21087
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 52537
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 36836

 

نام دانشگاه : دانشگاه هرمزگان – بندرعباس زیست دریا
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 37978

 

نام دانشگاه : دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل عمومی
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 41135
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 26506

 

نام دانشگاه : دانشگاه دامغان عمومی–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 27105
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 51891
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد – مرکز یاسوج عمومی
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 60632

 

نام دانشگاه : دانشگاه جیرفت علوم گیاهی
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 56207
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 30656

 

نام دانشگاه : دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان عمومی
ظرفیت رشته : 25
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 19804
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 44006
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه گنبد عمومی
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 27167
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 49216
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 39621

 

نام دانشگاه : دانشگاه گلستان – گرگان علوم گیاهی
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 54432
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 42341

 

نام دانشگاه : دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر زیست دریا
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 55523
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 38396

 

نام دانشگاه : دانشگاه یاسوج علوم گیاهی
ظرفیت رشته : 35
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 32282
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 37056

 

نام دانشگاه : دانشگاه گلستان – گرگان علوم جانوری–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 35900
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور البرز – مرکز کرج عمومی
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 24380
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 45028
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 36043

 

نام دانشگاه : دانشگاه هرمزگان – بندرعباس زیست دریا–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 52771
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه گنبد علوم گیاهی
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 48597

 

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور قم – مرکز قم (محل تحصیل خواهران «پردیسان» و برادران «ساختمان شماره 2») علوم گیاهی–
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 87042
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور قم – واحد دستجردخلجستان عمومی–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 104614
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه اراک علوم گیاهی
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 44109
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه شهید باهنر – کرمان علوم گیاهی–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 10
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 40713
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل علوم گیاهی–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 48735
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز اصفهان عمومی
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 26876
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 43943
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز تبریز عمومی
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 34762
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 40556

 

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور گلستان – مرکز گرگان عمومی
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 85090
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 58675

 

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور لرستان – واحد کوهدشت عمومی
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 128645

 

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور لرستان – مرکز الشتر علوم گیاهی–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 146817

 

نام دانشگاه : دانشگاه ارومیه علوم گیاهی
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 48297
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 37650

 

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور اردبیل – مرکز اردبیل عمومی
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 70756
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور قزوین – مرکز قزوین عمومی
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 70947
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 53777

 

نام دانشگاه : موسسه غیرانتفاعی کاویان – مشهد
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 25449
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 84501
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 48154

 

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – واحد لواسانات علوم گیاهی–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 54982
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

 

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور خوزستان – مرکز اهواز عمومی
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 61648
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 53270

نام دانشگاه : دانشگاه گلستان – گرگان زیست دریا
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 57203
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه زابل علوم جانوری–سوابق تحصیلی نوبت دوم
ظرفیت رشته : 15
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 31182
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – واحد شهر جدید پردیس عمومی–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 35728
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه ملایر علوم گیاهی–نوبت دوم
ظرفیت رشته : 30
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 62848
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – مرکز پاکدشت عمومی–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 37661
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 79333

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور تهران – تهران شرق علوم گیاهی–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 35915
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه فرزانگان سمنان(ویژه خواهران) شبانه
ظرفیت رشته : 20
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 23147
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 61828
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

رتبه لازم برای قبولی رشته زیست شناسی و رتبه آخرین نفرات قبولی کنکور 96

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور کرمانشاه – مرکز کرمانشاه علوم گیاهی
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 78795
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 32171

نام دانشگاه : دانشگاه زابل علوم جانوری
ظرفیت رشته : 35
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : 26307
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 50453

نام دانشگاه : دانشگاه ملایر علوم گیاهی
ظرفیت رشته : 60
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 55838
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 48637

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور ایلام – مرکز ایلام عمومی–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 121761

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور کردستان – مرکز سنندج علوم گیاهی
ظرفیت رشته : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 89346
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 62604

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور یزد – مرکز یزد عمومی–خواهران شاهدیه و برادران ولایت –پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور لرستان – مرکز خرم آباد عمومی–پیام نور-سوابق تحصیلی
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : 114524
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : –

نام دانشگاه : دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار زیست دریا–سوابق تحصیلی روزانه
ظرفیت رشته : 40
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 2 : –
آخرین رتبه قبولی منطقه 3 : 61058

نام دانشگاه : دانشگاه پیام نور کرمانشاه – مرکز اسلام آبادغرب علوم گیاهی
ظرفیت رشته : 50
آخرین رتبه قبولی منطقه 1 : –
آخرین رتبه قبولی

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد