شرایط ثبت نام کنکور سراسری 1401

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره تحصیلی در مورد شرایط ثبت نام کنکور سراسری 1401
از طریق تلفن ثابت تماس حاصل نمایید.

شرایط ثبت نام کنکور سراسری 1401 برای تمامی رشته های تحصیلی یکسان است و داوطلب باید در یکی از رشته های دبیرستان (رشته های نظری) دارای دیپلم و پیش دانشگاهی باشد. البته توصیه می شود که اگر یک داوطلب سعی دارد در دو رشته مختلف تحصیلی مانند رشته تجربی و رشته ریاضی اقدام به ثبت نام نماید، باید برای هر رشته کارت های اعتباری جدا از سایت سنجش و آموزش کشور خریداری نماید و بر اساس دستور العمل های داده شده اقدام به ثبت نام نماید.

 

کنکور98

 

شرایط عمومی ثبت نام کنکور سراسری 1401

  • داشتن اعتقاد به اسلام و یا یکی از ادیان تشریح شده در قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران جهت ثبت نام کنکور سراسری

  • ملتزم بودن به احکام عملی اسلام (انجام دادن واجبات و پرهیز کردن از محرمات)

  • تبصره 1 ملاک وضع کنونی داوطلب در هنگام ثبت نام کنکور سراسری است.

  • تبصره 2 اقلیت های دینی (ادیان رسمی) مندرج در قانون اساسی، از این شرط مستثنی هستند (به شرط عدم تجاهر به نقض احکام اسلام).

  • عدم احراز عناد (نه اعتراض) نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران

  • نداشتن سابقه عضویت در ساواک و فراماسونری و اعقاب آن بر اساس استعلام های انجام شده

  • عدم احراز فساد اخلاقی

  • عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خلاف شئون شغلی و تحصیلی در طول تحصیل یا زمان اشتغال (در صورت اشتغال قبلی)

  • برخورداری از توانایی جسمی به تناسب رشته انتخابی و عدم اعتیاد به مواد مخدر

 

کنکور98

 

شرایط اختصاصی ثبت نام کنکورسراسری 1401

 

شرط اختصاصی اول

برای شرکت در این آزمون ابتدا داشتن دیپلم دوره چهار ساله متوسطه نظام قدیم آموزش متوسطه و یا گواهینامه دوره پیش دانشگاهی که حداکثر تـا تـاریخ 1401/6/31 اخذ شود و یا داشتن مدرک کاردانی (فوق دیپلم) مورد نیاز است.

تبصره 1:

دارندگان مدرک کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و دارندگان مدرک کاردانی پیوسته آموزشکده های فنـی و حرف های وزارت آموزش و پرورش و همچنین آن دسته از داوطلبان مذکور کـه حـداکثر تـا 1401/6/31 در مقطـع کـاردانی (فـوق دیـپلم) فارغ التحصیل می شوند، حق ثبت نام کنکور در آزمون سراسری را خواهند داشت.

تبصره 2:

فارغ التحصیلان دوره کاردانی رشته های تحصیلی گروه آموزشی پزشکی به شرطی می توانند در آزمون سراسری سـال 1401 شـرکت نمایند که خدمات قانونی مقرر را تا تاریخ 1401/6/31 و یا 1401/11/30 به پایان برسانند. بدیهی است این قبیل از فـارغ التحصـیلان در صورت موفقیت، به هنگام ثبت نام کنکور سراسری در رشته قبولی باید گواهی پایان طرح نیروی انسانی را ارائه نمایند.

تبصره 3:

فارغ التحصیلان دوره کاردانی رشته های تحصیلی گروه های آموزشی غیر پزشکی حـداکثر تـا 1400/6/31 بـه شـرطی مـی تواننـد در آزمون سراسری سال 1401 شرکت نمایند که تعهدات و خدمات قانونی را انجام داده باشند.

 

کنکور

 

شرط اختصاصی دوم

دانشجوی دوره روزانه (به جز دانشجویان مشمول تبصره های 2 و 3 بند اول) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نباشد.

تبصره 1: دانشجویان ورودی قبل از سال 1395دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی (به جز دانشجویان مشمول تبصره های 2 و 3 بنـد الف) چنانچه واجد دیگر شرایط مندرج در این دفترچه (مخصوصاً مقررات نظام وظیفـه) باشـند و حـداکثر تـا تـاریخ 1400/12/1 از تحصـیل انصراف قطعی حاصل نمایند، حق ثبت نام کنکور سراسری و شرکت در این آزمون را دارند.

تبصره 2: دانشجویان اخراجی آموزشی موضوع موارد مرتبط آیین نامه آموزشی و همچنین دانشجویان دوره کارشناسی که مدرک معادل کاردانی (اعم از کاردانی عمومی و یا کاردانی) را اخذ نموده اند نیز مانند مقررات مربوط به دانشجویان انصرافی پس از تسویه حساب کامل بـا مؤسسـه ذیربط و همچنین اداره کل امور دانشجویان داخل و صندوق رفاه دانشجویان وزارت ذیربط و در صورت نداشتن مشـکل نظـام وظیفـه (بـرای برادران) حق ثبت نام کنکور سراسری داشته و محدودیتی در انتخاب رشته ندارند. بدیهی است این دسته از داوطلبان می توانند کلیه تعهدات مربوط را پـس از اتمام تحصیلات خود به صورت یکجا به انجام برسانند.

 

شرط اختصاصی سوم

بر اساس مصوبه جلسه مورخ 1362/12/6 شورای عالی انقلاب فرهنگی (سـتاد انقـلاب فرهنگـی وقـت)، متقاضـیانی کـه از سـال تحصـیلی 1363-64 به بعد، دو نوبت در آزمون های ورودی (دوره های روزانه) رشته های تحصیلی متمرکز و یا نیمه متمرکز پذیرفته شـده باشـند، حـق ثبت نام در آزمون سراسری سال 1401 را نخواهند داشت.

 

کنکور98

 

شرط اختصاصی چهارم

پذیرفته شده دوره های روزانه آزمون سراسری سال 1400 (اعم از رشته های متمرکز و یا نیمـه متمرکـز)، در صـورت ثبـت نـام کنکور و شـرکت در آزمون سراسری سال 1401، منحصراً مجاز به انتخاب رشته در دوره های غیر روزانه (نوبت دوم (شبانه)، نیمه حضوری، پیام نـور، غیر انتفاعی، ظرفیت مازاد، پردیس خودگردان و مجازی) بوده و فقط در این دوره ها گزینش خواهند شد. 

 

شرط اختصاصی پنجم

دانشجویان دوره های نوبت دوم (شبانه)، نیمه حضوری، مجازی، ظرفیت مازاد و پـردیس خـودگردان دانشـگاه هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالی، دانشگاه پیام نور و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی و … (بـه شـرط نداشـتن مشـکل نظـام وظیفـه بـرای بـرادران)، می توانند. بدون انصراف از تحصیل در آزمون سراسری سال 1401 ثبت نام و شرکت نمایند. بدیهی است ایـن دسـته از داوطلبـان در صـورت موفقیت و قبل از ثبت نام کنکور سراسری در رشته قبولی جدید، لازم است. از رشته قبولی قبلی خود انصراف قطعی حاصل نموده و گواهی مربوط (فرم انصـراف قطعی از تحصیل) را به مؤسسه ذیربط ارائه نمایند. لازم به توضیح است که این دسته از داوطلبان حق بازگشت و ادامه تحصیل در رشته محل قبولی قبلی خود را ندارند.

تبصره: دانشجویان دوره های فوق که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند، به منظور ثبت نام کنکور سراسری و شرکت مجدد در کنکور سراسری لازم اسـت بـه ضوابط مربوط به مقررات وظیفه عمومی توجه و بر اساس آن ضوابط اقدام نمایند.

 

شرط اختصاصی ششم

بر اساس مصوبه چهل و چهارمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه ریزی کنکور مورخ ،1383/12/3 با توجه به محدودیت امکانات دانشگاه هـا و مؤسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصت های موجود بین تمامی متقاضیان، پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلاً بـا اسـتفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته ای به اتمام رسانیده اند، در همان مقطع قبـولی قبلـی و در همـان دوره (روزانـه) امکان پذیر نمی باشد. این قبیل از داوطلبان در صورت تمایل می توانند برای دوره نوبت دوم (شـبانه) در همـان مقطـع متقاضـی شـوند و یـا در صورت قبولی در دوره روزانه، می توانند با پرداخت شهریه همانند دانشجویان دوره نوبت دوم (شبانه)، در رشته مربوط ادامه تحصیل دهند.

 

کنکور98

 

نکات مهم برای شرکت در کنکور سراسری 1401

 اشخاصی که دارای مدرک کاردانی در رشته های علوم پزشکی هستند و قصد ثبت نام و تحصیل مجدد و شرکت در کنکور سراسری 1401 را دارند باید حتما تا تاریخ 31 شهریور 1401 ( برای ورودی مهر) و 30 بهمن 1401 (برای ورودی بهمن) طرح نیروی انسانی خود را به اتمام برسانند. تمامی دانشجویانی که سعی در شرکت و ثبت نام در آزمون سراسری 1401 را دارند یا  قصد انصراف از تحصیل را دارند باید فرم شماره 3 انصراف را تکمیل کنند. پر کردن این فرم به منزله تسویه تحصیل رایگان و وام های صندوق رفاه محسوب می شود. لازم نیست این فرم حتما تا قبل از اسفند ماه 1400 تکمیل شوند، آن چیزی که مهم به شمار می آید این است که تاریخ انصراف قطعی دانشجو قبل از یکم اسفند ماه 1400 باشد لذا تسویه حساب برای تحصیل رایگان را میتوانند به بعد از اطمینان یافتن از قبولی در کنکور 1401 موکول کنند.

 

 دانشجویانی که در دوره روزانه مشغول به تحصیل هستند و انصراف می دهند و مجددا در یک دوره روزانه از طریق کنکور سراسری 1401 پذیرفته می شوند از پرداخت هزینه انصراف (هزینه تحصیل رایگان) معاف هستند. پس در صورتی که دانشجویان قصد انصراف دارند می توانند با مطالعه شرایط انصراف از دانشگاه روزانه شرایط لازم برای انصراف را بدانند و تصمیم گیری درست تری انجام دهند.

اگر فرد شرکت کننده در آزمون آقا است و قصد شرکت در کنکور سراسری 1401 را دارند باید از شرایط معافیت تحصیلی مطلع باشند. اگر دانشجوی آقایی برای بار اول باشد که قصد انصراف دارد میتواند تا یک سال از معافیت تحصیلی انصراف استفاده کند.

 

کنکور98

 

امتیاز ویژه داوطلبان کنکور ریاضی 1401

امتیاز ویژه ای که داوطلبان کنکور ریاضی 1401 دارند این است که با توجه به توانایی بالا در فهم و درک دروس پیچیده مانند ریاضیات و فیزیک می توانند در رشته تجربی هم شرکت نمایند و با تلاش کافی رتبه های قابل توجهی کسب کنند. همچنین افرادی که دیپلم آن ها بر اساس نظام قدیم است می توانند به شرکت در کنکور اقدام نمایند. به عبارت دیگر می توان گفت که شرکت در کلیه رشته های کنکور الزام به تحصیل در همان رشته تحصیلی خاص ندارد و داوطلبان می توانند با هر گرایشی در سایر کنکورهای سال 1401 شرکت نمایند.

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد