برچسب ها: کنکور سراسری گروه زبان

مشاوره کنکور زبان

مشاوره کنکور زبان

شنبه 22 اردیبهشت 1397 0
کنکور سراسری زبان که هر ساله بطور همزمان با ایام کنکورهای ریاضی و تجربی و انسانی و هنر برگزار می شود نیز مانند کنکور هنر شناور است و می تواند از هر رشته ای داوطلب داشته باشد و هر کدام از داوطلبان می توانند در کنار یکی از سه گروه آزمایشی اصلی ریاضی، ت...