مشاوره تحصیلی تلفنی منابع آزمون دکتری سراسری و آزاد

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره تحصیلی در مورد مشاوره تحصیلی تلفنی منابع آزمون دکتری سراسری و آزاد
از طریق تلفن ثابت تماس حاصل نمایید.

در این مقاله سعی داریم تا منابع آزمون دکتری در گروه های مختلف از جمله گروه فنی مهندسی، گروه علوم انسانی، گروه علوم پایه و … را ارائه دهیم.

 

منابع دکتری
 

منابع آزمون دکتری گروه آزمایشی علوم انسانی

در بین رشته های مختلف رشته ی علوم انسانی از 63 رشته متفاوت تشکیل شده است و این رشته ها را در برمیگیرد. استعداد تحصیلی با ضریب 1، زبان انگلیسی با ضریب 1، دروس تخصصی در سطح کارشناسی و دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد با ضریب 4، عناوین دروس امتحانی این رشته ها را تشکیل می دهند.
 

منابع آزمون دکتری علوم انسانی

منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی

منابع آزمون دکتری برنامه ریزی درسی

منابع آزمون دکتری جغرافیای سیاسی

منابع آزمون دکتری مدیریت آموزشی

منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

منابع آزمون دکتری روانشناسی تربیتی

منابع آزمون دکتری ژئومورفولوژی

منابع آزمون دکتری تکنولوژی آموزشی

منابع آزمون دکتری آب و هواشناسی

منابع آزمون دکتری آموزش عالی

منابع آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

منابع آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

منابع آزمون دکتری مشاوره

منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات عرب

منابع آزمون دکتری سنجش و اندازه گیری

منابع آزمون دکتری علوم اقتصادی

منابع آزمون دکتری روانشناسی

منابع آزمون دکتری اقتصاد نفت و گاز

منابع آزمون دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

منابع آزمون دکتری تربیت بدنی - مدیریت ورزشی

منابع آزمون دکتری حقوق عمومی

منابع آزمون دکتری تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی

منابع آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

منابع آزمون دکتری تربیت بدنی - آسیب شناسی ورزشی

منابع آزمون دکتری حقوق بین المللی عمومی

منابع آزمون دکتری تربیت بدنی - رفتار حرکتی

منابع آزمون دکتری حقوق خصوصی

منابع آزمون دکتری تربیت بدنی - بیومکانیک ورزشی

منابع آزمون دکتری حقوق نفت و گاز 

منابع آزمون دکتری تاریخ - تاریخ اسلام

منابع آزمون دکتری علوم سیاسی

منابع آزمون دکتری تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلام

منابع آزمون دکتری مدیریت بازرگانی

منابع آزمون دکتری تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلام

منابع آزمون دکتری مدیریت دولتی

منابع آزمون دکتری علوم اجتماعی

منابع آزمون دکتری مدیریت صنعتی

منابع آزمون دکتری جمعیت شناسی

منابع آزمون دکتری مدیریت راهبردی آینده پژوهی

منابع آزمون دکتری مددکاری اجتماعی

منابع آزمون دکتری مدیریت

منابع آزمون دکتری الهیات - علوم قرآن و حدیث

منابع آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

منابع آزمون دکتری الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی

منابع آزمون دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

منابع آزمون دکتری الهیات - ادیان و عرفان

منابع آزمون دکتری کارآفرینی

منابع آزمون دکتری الهیات - تاریخ و تمدن ملل اسلامی

منابع آزمون دکتری گردشگری

منابع آزمون دکتری الهیات - کلام

منابع آزمون دکتری مالی

منابع آزمون دکتری فقه شافعی

منابع آزمون دکتری حسابداری

منابع آزمون دکتری فلسفه

منابع آزمون دکتری علوم ارتباطات

منابع آزمون دکتری فلسفه منطق

منابع آزمون دکتری باستان شناسی

منابع آزمون دکتری فلسفه علم

منابع آزمون دکتری محیط زیست - برنامه ریزی

منابع آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت 

منابع آزمون دکتری مطالعات زنان

منابع آزمون دکتری مدرسی معارف اسلامی

 

منابع آزمون دکتری گروه آزمایشی علوم پایه

همچنین در مورد علوم پایه هم باید بدانید که 46 رشته متفاوت در این گروه وجود دارد. استعداد تحصیلی با ضریب 1، زبان انگلیسی با ضریب 1، دروس تخصصی در سطح کارشناسی و دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد با ضریب 4، عناوین دروس امتحانی این رشته ها را تشکیل می دهند.
 

منابع آزمون دکتری علوم پایه

منابع آزمون دکتری زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

منابع آزمون دکتری علوم جانوری - تکوینی

منابع آزمون دکتری زمین شناسی نفت

منابع آزمون دکتری زیست شناسی - سلولی و ملکولی

منابع آزمون دکتری زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

منابع آزمون دکتری بیوشیمی

منابع آزمون دکتری زمین شناسی آب شناسی

منابع آزمون دکتری زیست شناسی - ژنتیک ملکولی

منابع آزمون دکتری زمین شناسی مهندسی

منابع آزمون دکتری زیست شناسی - میکروبیولوژی

منابع آزمون دکتری زمین شناسی زیست محیطی

منابع آزمون دکتری بیوفیزیک

منابع آزمون دکتری زمین شناسی پترولوژی

منابع آزمون دکتری زیست فناوری میکروبی

منابع آزمون دکتری زمین شناسی اقتصادی

منابع آزمون دکتری آمار

منابع آزمون دکتری زمین شناسی تکتونیک

منابع آزمون دکتری ریاضی محض

منابع آزمون دکتری شیمی - شیمی فیزیک

منابع آزمون دکتری ریاضی کاربردی

منابع آزمون دکتری شیمی - شیمی آلی

منابع آزمون دکتری زیست شناسی دریا

منابع آزمون دکتری شیمی - شیمی تجزیه

منابع آزمون دکتری علوم و فناوری نانو - نانوفیزیک

منابع آزمون دکتری شیمی - شیمی معدنی

منابع آزمون دکتری فیزیک

منابع آزمون دکتری شیمی کاربردی

منابع آزمون دکتری فوتونیک

منابع آزمون دکتری شیمی - شیمی پلیمر

منابع آزمون دکتری ژئوفیزیک - لرزه شناسی

منابع آزمون دکتری فیتوشیمی

منابع آزمون دکتری ژئوفیزیک - زلزله شناسی

منابع آزمون دکتری زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی

منابع آزمون دکتری ژئوفیزیک - الکترومغناطیس

منابع آزمون دکتری زیست شناسی - سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی

منابع آزمون دکتری ژئوفیزیک - گرانی سنجی

منابع آزمون دکتری زیست شناسی - سلولی و تکوینی گیاهی

منابع آزمون دکتری علوم و فناوری نانو - نانوشیمی

منابع آزمون دکتری علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری

منابع آزمون دکتری ریززیست فناوری

منابع آزمون دکتری علوم جانوری - بیوسیستماتیک جانوری

منابع آزمون دکتری بیوانفورماتیک

منابع آزمون دکتری علوم کامپیوتر

منابع آزمون دکتری علوم شناختی

 

منابع آزمون دکتری گروه آزمایشی فنی و مهندسی

در مورد رشته های فنی و مهندسی هم باید بگوییم که 60 رشته در این دسته قرار دارد. استعداد تحصیلی با ضریب 1، زبان انگلیسی با ضریب 1، دروس تخصصی در سطح کارشناسی و دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد با ضریب 4، عناوین دروس امتحانی این رشته ها را تشکیل می دهند.

منابع آزمون دکتری فنی و مهندسی

منابع آزمون دکتری مهندسی برق - الکترونیک

منابع آزمون دکتری مهندسی برق - مخابرات

منابع آزمون دکتری مهندسی برق - قدرت

منابع آزمون دکتری مهندسی برق - کنترل

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران - سازه

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران - زلزله

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران - ژئوتکنیک

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران - راه و ترابری

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران - حمل و نقل

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران - مدیریت منابع آب

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران - محیط زیست

منابع آزمون دکتری مهندسی عمران -  مدیریت ساخت

منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک - مکانیک جامدات

منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

منابع آزمون دکتری مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی

منابع آزمون دکتری مهندسی هوا فضا - آئرودینامیک

منابع آزمون دکتری مهندسی معدن - اکتشاف

منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

منابع آزمون دکتری مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی

منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک - دینامیک ، کنترل و ارتعاشات

منابع آزمون دکتری مهندسی پلیمر - پلیمر

منابع آزمون دکتری مهندسی دریا

منابع آزمون دکتری مهندسی محیط زیست - منابع آب

منابع آزمون دکتری مهندسی هوا فضا - دینامیک پرواز و کنترل

منابع آزمون دکتری مهندسی محیط زیست - مواد زائد جامد

منابع آزمون دکتری مهندسی معدن - استخراج

منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی - بیوالکتریک

منابع آزمون دکتری مهندسی معدن - مکانیک سنگ

منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی - بیومتریال

منابع آزمون دکتری مهندسی پلیمر - رنگ

منابع آزمون دکتری نفت - اکتشاف

منابع آزمون دکتری مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب

منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار و الگوریتم

منابع آزمون دکتری مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا

منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی - بیومکانیک

منابع آزمون دکتری مهندسی فناوری اطلاعات

منابع آزمون دکتری مهندسی صنایع

منابع آزمون دکتری مهندسی شیمی

منابع آزمون دکتری مهندسی نفت

منابع آزمون دکتری فناوری نانو - نانومواد

منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری

منابع آزمون دکتری مهندسی هسته ای -  کاربرد پرتوها

منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر - شبکه و رایانش

منابع آزمون دکتری مهندسی هسته ای - پرتوپزشکی

منابع آزمون دکتری مهندسی مواد و متالوژی

منابع آزمون دکتری مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی

منابع آزمون دکتری مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی

منابع آزمون دکتری مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف

منابع آزمون دکتری فناوری نانو - نانوالکتریک

منابع آزمون دکتری مهندسی هسته ای - گداخت

منابع آزمون دکتری مهندسی هسته ای - راکتور


 

منابع آزمون دکتری گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی

همینطور در مورد کشاورزی و منابع طبیعی باید آگاه باشید که 34 رشته در این دسته وجود دارد. استعداد تحصیلی با ضریب 1، زبان انگلیسی با ضریب 1، دروس تخصصی در سطح کارشناسی و دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد با ضریب 4، عناوین دروس امتحانی این رشته ها را تشکیل می دهند.

منابع آزمون دکتری کشاورزی و منابع طبیعی

منابع آزمون دکتری محیط زیست

منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم

منابع آزمون دکتری مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی بیولوژی و آناتومی

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی باغبانی

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی

منابع آزمون دکتری اقتصاد کشاورزی

منابع آزمون دکتری مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی کامپوزیت های لیگنوسلولزی

منابع آزمون دکتری مدیریت منابع خاک

منابع آزمون دکتری مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی

منابع آزمون دکتری علوم دامی

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی آب - منابع آب

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی آب - سازه های آبی

منابع آزمون دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی آب - هواشناسی کشاورزی

منابع آزمون دکتری بیماری شناسی گیاهی

منابع آزمون دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی

منابع آزمون دکتری مدیریت و کنترل بیابان

منابع آزمون دکتری ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

منابع آزمون دکتری حشره شناسی کشاورزی

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی مرتع

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی آبخیزدار

 

منابع آزمون دکتری گروه آزمایشی هنر

هنر هم دارای 6 رشته مختلف است. استعداد تحصیلی با ضریب 1، زبان انگلیسی با ضریب 1، دروس تخصصی در سطح کارشناسی و دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد با ضریب 4، عناوین دروس امتحانی این رشته ها را تشکیل می دهند.

منابع آزمون دکتری هنر

منابع آزمون دکتری مدیریت پروژه

منابع آزمون دکتری پژوهش هنر

منابع آزمون دکتری معماری

منابع آزمون دکتری مرمت آثار و اشیای تاریخی

منابع آزمون دکتری شهرسازی

منابع آزمون دکتری مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی

 

منابع آزمون دکتری گروه آزمایشی دامپزشکی

در مورد دامپزشکی باید گفت که در این دسته 26 رشته مختلف وجود دارد. استعداد تحصیلی با ضریب 1، زبان انگلیسی با ضریب 1، دروس تخصصی در سطح کارشناسی و دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد با ضریب 4، عناوین دروس امتحانی این رشته ها را تشکیل می دهند.

منابع آزمون دکتری دامپزشکی

منابع آزمون دکتری بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی

منابع آزمون دکتری بافت شناسی مقایسه ای

منابع آزمون دکتری آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای

منابع آزمون دکتری فیزیولوژی

منابع آزمون دکتری فارماکولوژی دامپزشکی

منابع آزمون دکتری سم شناسی

منابع آزمون دکتری فناوری تولید مثل در دامپزشکی

منابع آزمون دکتری بیوتکنولوژی

منابع آزمون دکتری ایمنی شناسی

منابع آزمون دکتری قارچ شناسی

منابع آزمون دکتری ویروس شناسی

منابع آزمون دکتری باکتری شناسی

منابع آزمون دکتری انگل شناسی دامپزشکی

منابع آزمون دکتری اپیدمیولوژی

منابع آزمون دکتری بهداشت خوراک دام

منابع آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی

منابع آزمون دکتری بهداشت و بیماری های آبزیان

منابع آزمون دکتری بیوشیمی

منابع آزمون دکتری بهداشت و بیماری های پرندگان

منابع آزمون دکتری رادیولوژی دامپزشکی

منابع آزمون دکتری کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

منابع آزمون دکتری بیماری های داخلی دام های کوچک

منابع آزمون دکتری بیماری های داخلی دام های بزرگ

منابع آزمون دکتری جراحی دامپزشکی

منابع آزمون دکتری مامائی و بیماری های تولید مثل دام

 

منابع آزمون دکتری گروه آزمایشی زبان

زبان نیز 9 رشته مختلف دارد. استعداد تحصیلی با ضریب 1، زبان انگلیسی با ضریب 1، دروس تخصصی در سطح کارشناسی و دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد با ضریب 4، عناوین دروس امتحانی این رشته ها را تشکیل می دهند.
 

منابع آزمون دکتری زبان

منابع آزمون دکتری ترجمه

منابع آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی

منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی